Team Friskus

Friskus sosial entreprenør:

Friskus AS er ein sosial entreprenør med brei kompetanse og erfaring frå frivillig og kommunal sektor, og dei problema som skal løysast òg ved hjelp av ny teknologi. Gründerane har sjølv hatt skoen på og veit kor det trykker. Med audmjuk tilnærming til kompleksiteten i offentleg og frivillig organisering, kombinert med stort samfunnsengasjement, gjer vi saman med kundane våre om visjonar og ord til konkret handling og resultat. Friskus AS leverar både IT-vertøyet Friskus.com og støttetenester for implementering og endring.

Les meir

Friskus-byggeprosjekt 2017-2018:

Friskus as har sammen med kommuner fra alle landsdeler og Innovasjon Norge drevet et omfattende utviklingsprosjekt for å skape friskus.com digital møteplass for aktivitet og frivillighet. Prosjektet har hatt høy grad av innovasjon med fokus på innbyggerne sine behov, og å skape et smart og helhetlig verktøy som tar høyde for det komplekse utfordringssbildet offentlig og frivillig sektor sitter med.

Alle muligheter og behov er vurdert, undersøkt og tatt med i vurderinger om når og om noe skal utvikles. Teknologien er nøye satt sammen med mål om forenkling av arbeidsprosesser og høy brukervennlighet. Noe som er komplisert og krever at også it-selskapet har kompetanse på brukerreise og kunden behov. Når man kjenner til allerede fra starten av hva som bør utvikles får men lagt gode arkitektoniske planer og bygt en god grunnmur.

Prosjektet har vært en suksess, og innspill fra prosjektdeltakerne fra fagområdene kultur, helse, omsorg, idrett og frivillighet er gjort om til et konkret verktøy.

De som kjenner til prosjektet er svært positive og opplyser om at de lenge har etterspurt et slikt helhetlig verktøy.

Utvikling av Friskus fortsetter går for fullt i 2019 og frammover.

Forskning fra januar 2017:

SINTEF, HVL og NORCE har fulgt Friskus sin utvikling i ulike prosjekt. Høsten 2019 starter NORCE, sammen med fem norske kommuner (blant annet Voss), to danske, Norges Forskingsråd og Friskus sosial entreprenør opp et omfattende forskningsprosjekt med overskriften «Mekanismer for innbyggerdialog».

Kompetanser

  • Gode personlege eigenskapar
  • Høg kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklinga
  • Detaljert kunnskap om brukarperspektiv
  • God relasjonell kompetanse

Våre kjerneverdiar:

  • Samfunnsengasjement
  • Mestring
  • Tryggleik
  • Kvalitet

Sigrid Petersson Nedkvitne

GRÜNDER OG DAGLEG LEIAR

 sigrid@friskus.com
911 75 556

Sosial entreprenør med 10 års ansvar frå ulike helse-, velferds- og omsorgstenester i kommunen. Master i helse- og velferdsleiing. Har starta fleire prosjekt for frivillige/ideelle organisasjonar.

Thomas Vervik

CTO

 thomas@friskus.com
 919 07 514 

Thomas har master i informatikk frå Universitet i Bergen. Han har fleire års erfaring som utviklar, arkitekt og leiing av IT team, frå selskapar i mange sektorar, som media, consulting, forsikring, osv. Thomas elskar å reise, og har studert og arbeida i fem land på tre kontinent.

Ingrid Hevrøy Rabben

ADMINISTRASJON- OG PROSJEKTLEIING

ingrid@friskus.com
918 80 826

Utdanna fysioterapeut med vidareutdanning i arbeids- og folkehelse, og kvalitetsleiing. Fleire års erfaring innan kommune- og spesialisthelsetenesta med klinisk og administrativt arbeid.

Eirik Larsen Holtekjølen

Teknisk prosjektleiar

eirik@friskus.com
918 54 311

Utdanna statsvitar ved Universitetet i Bergen. Fleire års erfaring innan administrativt og IT retta arbeid i helseføretak. Han har og erfaring frå politikk og organisasjonsarbeid.

Camilla Mjøen Lien

KOMMUNIKASJONSRÅDGJEVAR OG PROSJEKTLEIAR

camilla@friskus.com
917 64 202

Camilla er straks ferdig med si masteroppgåve i Medievitskap ved Universitetet i Bergen, og har erfaring frå marknadsføring- og journalistikkbransjen.Ho har engasjert seg i fleire år som frivillig, med anna med pressearbeid og sosiale medier.

Ida-Christine D. Brandal

Marknad og kundeansvarleg

ida@friskus.com
412 34 621

Utdanna selgar og merkevarebyggar. Ho har arbeida med sal, marknadsføring og relasjonar i over 10 år. Ida-Christine har vore engasjert frivilleg i fleire år og har vore med på å skapa sosiale møteplassar og aktivitera i eige lokalmiljø.

Styre

Vi er opptatt av å byggje ein profesjonell organisasjon, med høg kompetanse på produktet vi skal levere, og med forståing for marknaden. Derfor har vi uavhengige og dyktige styremedlemmer som skal vere med å løfte selskapet til nye høgder.

Ivar Borge

Ivar Borge

STYRELEIAR

Ivar jobbar som investor, rådgjevar og profesjonell styreleiar/styremedlem i ei rekke verksemder. Tidligare har han jobba meir enn 20 år i PwC som strategikonsulent og partnar/leiar for PwC Consulting i Bergen. Som styreleiar i Friskus har Ivar særleg fokus på selskapet sine strategiske vegval og finansiering, samt å bidra til heilskapleg og profesjonell utvikling.

Eva Løkeland Lerøy

Eva Løkeland Lerøy

STYREMEDLEM

Eva har lang leiarerfaring m.a. frå Equinor. I tillegg har ho hatt ei rekkje styreverv både i børsnoterte og ikkje børsnoterte selskap. Eva er utdanna MBA strategisk leiing frå NHH. 
Erik Aadland

Erik Aadland

STYREMEDLEM

Erik Aadland har lang erfaring med å byggje software-selskap og har m.a. vore medgründer i eit av Norges raskast veksande it-selskap ItsLearning.

Lene Sælen

Lene Sælen

STYREMEDLEM

PhD i fysikk med sju års arbeidserfaring innan anvendt forsking, programvaresupport og -utvikling.

Ressurspersonar

Jonas Nedkvitne

Jonas Nedkvitne

RÅDGJEVANDE LEGE

Svanhild Seim

Svanhild Seim

REKNESKAP/ØKONOMI

Innovasjonspartnarar