Om oss

Kven er vi? 

Friskus sosial entreprenør består av samfunnsengasjerte tilsette med brei erfaring frå både kommunal og frivillig sektor. Vi levera IT-verktøyet Friskus.com og støttetenester for implementering og endring.


Vi er einaste leverandør av eit heilskapleg aktivitets- og frivilligheitsverktøy. Gjennom nært samarbeid med norske kommunar, frivillige eldsjeler og organisasjonar er verktøyet bygt på reelle behov og erfaringar. Friskus.com blir i dag brukt av frivillige organisasjonar og kommunar over heile Norge. – Det skapast eit nettverk for aktivitet og meining!


Med audmjuk tilnærming til kompleksiteten i offentleg og frivillig organisering, gjer vi saman med kundar om visjonar og ord til konkret handling. Vi gjer det enkelt å delta, enkelt å organisera, og frigjer meir tid til mennesker.

Team Friskus

  • Gode personlege eigenskapar
  • Høg kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklinga
  • Detaljert kunnskap om brukarperspektiv

Det skal vera enkelt for alle å delta på meiningsfulle aktivitetar – oppleva glede, tilhøyrsle og engasjement!

Vår visjon,

Team Friskus

FRISKUS-BYGGEPROSJEKT 2017-2018:

Friskus AS har saman med kommunar frå alle landsdelar og Innovasjon Norge dreve eit omfattande utviklingsprosjekt for å skapa Friskus.com, ein digital møteplass for aktivitet og frivillighet.

Å skapa ny velferdsteknologi er komplisert. Prosessen krevjer at IT-selskapet har kompetanse på brukarreise og kunden sine behov, med høgt fokus på brukarvenlegheit. Prosjektet har hatt høg grad av innovasjon med fokus på innbyggarane sine behov, samt å skapa eit smart og heilskapleg verktøy som tar høgde for det komplekse utfordringsbiletet offentleg og frivillig sektor sit med. Vi har derfor utvikla Friskus.com med kunden sine behov i sentrum.

Som selskap har vi vore opptekne av å forenkla arbeidskvardagen for dei som jobbar med frivilligheit. Prosjektet har vore ein suksess, og innspel frå prosjektdeltakarane frå fagområda kultur, helse, omsorg, idrett og frivilligheit er gjort om til eit konkret verktøy.

Dei som kjenner til prosjektet er svært positive og opplyser at dei lenge har etterspurt eit slikt heilskapleg verktøy.

Utvikling av Friskus.com fortset for fullt i 2019 og framover.

Sigrid Petersson Nedkvitne

GRÜNDER

sigrid@friskus.com
911 75 556

Sigrid er gründeren av friskus.com. Ho er kåra til ein av Noregs 50 fremste teknologikvinner to år på rad. Ho er utdanna barnevernvernspedagog, og har satt sin masterutdanning i helse- og velferdsleiing på vent for å jobbe som dagleg leiar i Friskus. Sigrid er ein sosial entreprenør med 10 års leiarerfaring frå offentleg sektor, og har starta prosjekter for frivillige/ideelle organisasjonar.

Ronald Kausland

Dagleg leiar

kausland@friskus.com
982 18 808

Ronny er utdanna programvareutviklar og MBA, og har erfaring med leiing av IT-utvikling, -prosjekt og -selskap. Han har jobba mykje med frivilligheit i diverse verv, og er no leiar i Sund Handballklubb, Stengjena velforening og Øygarden Idrettsråd. I friskus er han dagleg leiar.

Ingrid Hevrøy Rabben

ADMINISTRASJON- OG PROSJEKTLEIAR

ingrid@friskus.com
918 80 826

Ingrid er utdanna fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen og har bl.a. vidareutdanning i kvalitetsleiing. Ho har fleire års erfaring innan kommune- og spesialisthelsetenesta med klinisk og administrativt arbeid. No jobbar ho som administrasjon- og prosjektleiar i Friskus, og reiser landet rundt for å hjelpa kommunane med implementering og brukarstøtte, i tillegg til å vera eit av bindeledda mellom behov hjå kundane og vidareutvikling av friskus.com.

Eirik Larsen Holtekjølen

CTO

eirik@friskus.com
918 54 311

Eirik er utdanna statsvitar ved Universitetet i Bergen. Han har fleire års erfaring innan administrativt og IT-retta arbeid i helseføretak. Han har vidare erfaring frå politikk og organisasjonsarbeid. No jobbar han som CTO i Friskus, der han bl.a. sørger for at forretningsbehov blir implementert på ein god måte og leiar utviklingsteamet i å skape eit mest mogeleg brukarvenleg og funksjonelt verktøy. 

Sigrid Eriksen

Innholdsprodusent

 s.eriksen@friskus.com
974 15 108

Sigrid har jobba både som frivillig og frilansar i ei rekke bransjar. Alt frå foto og filmproduksjon til aktivitetar for barn. Ho er kreativ, og ynskjer å jobba for ei rettferdig og jamstilt verd. Ho er utdanna innan film og skodespel, og har stor interesse for historiefortelling av alle slag. I Friskus AS sørger ho for visuelt materiale til sosiale medium, samt grafisk design til flyers, brosjyrar og plakatar.

Camilla Mjøen Lien

KOMMUNIKASJONSRÅDGJEVAR OG PROSJEKTLEIAR

camilla@friskus.com
917 64 202

Camilla har ein master i medievitskap frå Universitetet i Bergen, og har erfaring frå marknadsføring- og journalistikkbransjen. Ho engasjert seg som frivillig i fleire år, bl.a. med pressearbeid og sosiale medier. I dag jobbar ho som kommunikasjonsrådgjevar og prosjektleiar i Friskus, der ho bl.a. jobbar med synlegheit og tekstproduksjon. Saman med Ingrid hjelpar ho også kommunane med implementering og brukarstøtte.

Thomas Vervik

Systemarkitekt

 thomas@friskus.com
 919 07 514 

Thomas har ein master i informatikk frå Universitet i Bergen. Han har fleire års erfaring som utviklar, arkitekt og leiar av IT-team frå selskap i mange sektorer, som media, consulting, forsikring m.fl. Thomas elskar å reise, og har studert og jobba i fem land på tre kontinent.

Hilde Ulvik Hordnes

Prosjektleiar

hilde@friskus.com
952 61 218

Hilde har lang erfaring frå frivillig innsats, med anna som leiar av CISV Bergen. Ho har vidare lang erfaring med drift og implementering av nye tenester og prosjekter i kommunar. Ho brenn for å foreinkla kvardagen, skapa tid og rom for det som er viktig og tar gjerne ein prav om kva som skal til for å skapa engasjement rundt felles mål om eit inkluderande samfunn.

Styre

Vi er opptatt av å byggje ein profesjonell organisasjon, med høg kompetanse på produktet vi skal levere, og med forståing for marknaden. Derfor har vi uavhengige og dyktige styremedlemmer som skal vere med å løfte selskapet til nye høgder.

Ivar Borge

Ivar Borge

STYRELEIAR

Ivar jobbar som investor, rådgjevar og profesjonell styreleiar/styremedlem i ei rekke bedrifter. Han har over 20 års erfaring frå PwC som strategikonsulent og partnar/leiar for PwC Consulting i Bergen. 

Eva Løkeland Lerøy

Eva Løkeland Lerøy

STYREMEDLEM

Eva har lang leiarerfaring m.a. frå Equinor. I tillegg har ho hatt fleire styreverv både i børsnoterte og ikkje børsnoterte selskap. Eva er utdanna MBA strategisk leiing frå NHH.
Erik Aadland

Erik Aadland

STYREMEDLEM

Erik har lang erfaring med å byggja software-selskap og har bl.a. vore medgründar i eit av Noregs raskast veksande IT-selskap ItsLearning.

Lene Sælen

Lene Sælen

STYREMEDLEM

Lene har PhD i fysikk med sju års arbeidserfaring innan anvendt forsking, programvaresupport og -utvikling.

Ressurspersonar

Jonas Nedkvitne

Jonas Nedkvitne

RÅDGJEVANDE LEGE

Svanhild Seim

Svanhild Seim

REKNESKAP/ØKONOMI

Innovasjonspartnarar